Separacja faktyczna a zaspokajanie potrzeb rodziny

Często zdarza się tak, że pomiędzy małżonkami dochodzi do rozkładu pożycia, lecz brak jest w tym zakresie orzeczenia sądu. Prawnie małżeństwo trwa dalej, ale faktycznie pojawiają się coraz to nowe problemy, w tym kogo obciąża obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny. Sąd Najwyższy nie prezentuje jednolitego stanowiska w kwestii oceny wpływu powstania pomiędzy małżonkami separacji faktycznej na Read more about Separacja faktyczna a zaspokajanie potrzeb rodziny[…]

Pozew o alimenty

Zgodnie z treścią art. 128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Art. 133. k.r. i o. stanowi zaś, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba Read more about Pozew o alimenty[…]

Władza rodzicielska a prawo do kontaktów

Zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców w dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu, bądź wpływa demoralizująco na dziecko. Stosownie do art. 111 § 1 KRO jednym z powodów pozbawienia władzy rodzicielskiej jest rażące zaniedbanie przez rodziców ich obowiązków względem dziecka. Dopuszczenie się przez rodzica rażącego, w rozumieniu Read more about Władza rodzicielska a prawo do kontaktów[…]

Umowa darowizny przy rażącej niewdzięczności obdarowanego

Darowizna jest umową nazwaną, która pozwala na dokonywanie przysporzeń majątkowych bez ekwiwalentu.  W praktyce społecznej powstaje ona w wyniku realizacji uczuć i postaw, które niekiedy określa się jako „wyższe” w hierarchii takich zachowań – np. udzielenia wsparcia osobom dotkniętym nieszczęściami osobistymi, uzyskania przyjaźni, wdzięczności, realizacji ogólnych celów charytatywnych. Stanowi ona element grupy umów, które umożliwiają Read more about Umowa darowizny przy rażącej niewdzięczności obdarowanego[…]

Wysokość świadczenia alimentacyjnego rodziców względem dziecka

Obowiązek alimentacyjny ciąży w mniejszym lub większym stopniu na każdym członku rodziny. W największym skrócie polega on na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Warto zaznaczyć, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Kluczowym dla ustalenia jaka wartość świadczonych alimentów stanowi odpowiednią Read more about Wysokość świadczenia alimentacyjnego rodziców względem dziecka[…]

Zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

  Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty rodziców z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji Read more about Zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem[…]

Prawo Rodzinne – uznanie ojcostwa

  Aktualnie (poza zmianą nazwy – dawniej uznanie dziecka) uproszczono znacznie instytucję uznania ojcostwa, bowiem w zmienionych przepisach mowa o tym, że aktu uznania dokonać może oświadczeniem woli złożonym przed podmiotem uprawnionym do odbioru takiego oświadczenia, co najmniej 16-letni ojciec dziecka przy potwierdzeniu jego ojcostwa oświadczeniem woli co najmniej 16-letniej matki tego dziecka. Oczywiście jest Read more about Prawo Rodzinne – uznanie ojcostwa[…]