Pozew o rozwód

Rozwodu nie da się przeprowadzić bez sądu, nie wystarczy tu nawet zgodne oświadczenie małżonków, czy dyspensa od księdza.  Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Właściwość miejscowa sądu Pozew o rozwód składa się w sądzie, w którego okręgu Read more about Pozew o rozwód[…]

Separacja faktyczna a zaspokajanie potrzeb rodziny

Często zdarza się tak, że pomiędzy małżonkami dochodzi do rozkładu pożycia, lecz brak jest w tym zakresie orzeczenia sądu. Prawnie małżeństwo trwa dalej, ale faktycznie pojawiają się coraz to nowe problemy, w tym kogo obciąża obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny. Sąd Najwyższy nie prezentuje jednolitego stanowiska w kwestii oceny wpływu powstania pomiędzy małżonkami separacji faktycznej na Read more about Separacja faktyczna a zaspokajanie potrzeb rodziny[…]

Pozew o alimenty

Zgodnie z treścią art. 128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Art. 133. k.r. i o. stanowi zaś, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba Read more about Pozew o alimenty[…]

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia jest właściwą drogą dla rekompensaty poniesionej szkody niemajątkowej. Bardzo często w naszej praktyce spotykamy się z Klientami, którzy doznali szkody niemajątkowej. Czas zatem przybliżyć sytuację poszkodowanego, jak i możliwości dochodzenia swoich praw, w szczególności dochodzenia w drodze pozwu zapłaty zadośćuczynienia.   Warto najpierw określić, czym jest szkoda niemajątkowa. Prawo do wypłaty Read more about Pozew o zapłatę zadośćuczynienia[…]

Rozliczenia majątkowe między konkubentami

Instytucja dotycząca rozliczeń majątkowych pomiędzy osobami pozostającymi w konkubinacie budzi spore rozbieżności w orzecznictwie z uwagi na to, że nie jest ona uregulowana w przepisach. Konsekwencją tego jest poszukiwanie rozwiązań na tle uregulowanych już ustawowo instytucji tj. rozliczenia majątkowe na podstawie przepisów o zniesieniu współwłasności, bezpodstawnym wzbogaceniu, czy regulacji dotyczących spółki cywilnej. Przeważająca część orzecznictwa Read more about Rozliczenia majątkowe między konkubentami[…]

Czym jest urlop okolicznościowy i kiedy można z niego skorzystać?

Urlop okolicznościowy to potoczne określenie zwolnienia z pracy udzielane przez pracodawcę ze względu na szczególne zdarzenia i okoliczności, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie. Katalog osób uprawnionych do urlopu okolicznościowego oraz liczbę przysługujących z tego tytułu dni wolnych od pracy określa rozporządzenie z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania Read more about Czym jest urlop okolicznościowy i kiedy można z niego skorzystać?[…]

Zadatek przy odstąpieniu od umowy

Zadatek jest popularnym sposobem zabezpieczenia roszczeń stron umowy przedwstępnej. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę ze skutków z tego wynikających i konieczności złożenia odpowiednich oświadczeń prawnych, aby móc skutecznie dochodzić zadatku, w tym odstąpienia od umowy w odpowiedniej formie. Kodeks cywilny stanowi, iż w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy Read more about Zadatek przy odstąpieniu od umowy[…]

Umowa darowizny przy rażącej niewdzięczności obdarowanego

Darowizna jest umową nazwaną, która pozwala na dokonywanie przysporzeń majątkowych bez ekwiwalentu.  W praktyce społecznej powstaje ona w wyniku realizacji uczuć i postaw, które niekiedy określa się jako „wyższe” w hierarchii takich zachowań – np. udzielenia wsparcia osobom dotkniętym nieszczęściami osobistymi, uzyskania przyjaźni, wdzięczności, realizacji ogólnych celów charytatywnych. Stanowi ona element grupy umów, które umożliwiają Read more about Umowa darowizny przy rażącej niewdzięczności obdarowanego[…]

Kryteria ustalania wysokości należnego zadośćuczynienia

Kwestia wysokości należnego zadośćuczynienia zawsze jest kwestią indywidualną, ustalaną w oparciu o stan faktyczny każdej sprawy. Sąd kreuje przekonanie o należnej wysokości kwoty kierując się szeregiem wytycznych. Są to jednak wskazania niewiążące, a jedynie instruujące, jakie okoliczności winny być brane pod uwagę przy ustalaniu ostatecznej kwoty należnego zadośćuczynienia. Kryteria ustalania wysokości zadośćuczynienia jasno zostały przedstawione Read more about Kryteria ustalania wysokości należnego zadośćuczynienia[…]

Mobbing a dyskryminacja i roszczenia z tym związane

Wiele słyszy się na temat mobbingu. Dobrze jest jednak wiedzieć kiedy rzeczywiście mamy z nim do czynienia, a kiedy jest to tylko subiektywne odczucie pracownika. Definicja mobbingu zawarta została w przepisie art. 943 kodeksu pracy. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, Read more about Mobbing a dyskryminacja i roszczenia z tym związane[…]