Pozew o rozwód

Rozwodu nie da się przeprowadzić bez sądu, nie wystarczy tu nawet zgodne oświadczenie małżonków, czy dyspensa od księdza.  Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Właściwość miejscowa sądu Pozew o rozwód składa się w sądzie, w którego okręgu Read more about Pozew o rozwód[…]

Separacja faktyczna a zaspokajanie potrzeb rodziny

Często zdarza się tak, że pomiędzy małżonkami dochodzi do rozkładu pożycia, lecz brak jest w tym zakresie orzeczenia sądu. Prawnie małżeństwo trwa dalej, ale faktycznie pojawiają się coraz to nowe problemy, w tym kogo obciąża obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny. Sąd Najwyższy nie prezentuje jednolitego stanowiska w kwestii oceny wpływu powstania pomiędzy małżonkami separacji faktycznej na Read more about Separacja faktyczna a zaspokajanie potrzeb rodziny[…]

Pozew o alimenty

Zgodnie z treścią art. 128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Art. 133. k.r. i o. stanowi zaś, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba Read more about Pozew o alimenty[…]

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia jest właściwą drogą dla rekompensaty poniesionej szkody niemajątkowej. Bardzo często w naszej praktyce spotykamy się z Klientami, którzy doznali szkody niemajątkowej. Czas zatem przybliżyć sytuację poszkodowanego, jak i możliwości dochodzenia swoich praw, w szczególności dochodzenia w drodze pozwu zapłaty zadośćuczynienia.   Warto najpierw określić, czym jest szkoda niemajątkowa. Prawo do wypłaty Read more about Pozew o zapłatę zadośćuczynienia[…]

Rozliczenia majątkowe między konkubentami

Instytucja dotycząca rozliczeń majątkowych pomiędzy osobami pozostającymi w konkubinacie budzi spore rozbieżności w orzecznictwie z uwagi na to, że nie jest ona uregulowana w przepisach. Konsekwencją tego jest poszukiwanie rozwiązań na tle uregulowanych już ustawowo instytucji tj. rozliczenia majątkowe na podstawie przepisów o zniesieniu współwłasności, bezpodstawnym wzbogaceniu, czy regulacji dotyczących spółki cywilnej. Przeważająca część orzecznictwa Read more about Rozliczenia majątkowe między konkubentami[…]

Zadatek przy odstąpieniu od umowy

Zadatek jest popularnym sposobem zabezpieczenia roszczeń stron umowy przedwstępnej. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę ze skutków z tego wynikających i konieczności złożenia odpowiednich oświadczeń prawnych, aby móc skutecznie dochodzić zadatku, w tym odstąpienia od umowy w odpowiedniej formie. Kodeks cywilny stanowi, iż w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy Read more about Zadatek przy odstąpieniu od umowy[…]

Umowa darowizny przy rażącej niewdzięczności obdarowanego

Darowizna jest umową nazwaną, która pozwala na dokonywanie przysporzeń majątkowych bez ekwiwalentu.  W praktyce społecznej powstaje ona w wyniku realizacji uczuć i postaw, które niekiedy określa się jako „wyższe” w hierarchii takich zachowań – np. udzielenia wsparcia osobom dotkniętym nieszczęściami osobistymi, uzyskania przyjaźni, wdzięczności, realizacji ogólnych celów charytatywnych. Stanowi ona element grupy umów, które umożliwiają Read more about Umowa darowizny przy rażącej niewdzięczności obdarowanego[…]

Kryteria ustalania wysokości należnego zadośćuczynienia

Kwestia wysokości należnego zadośćuczynienia zawsze jest kwestią indywidualną, ustalaną w oparciu o stan faktyczny każdej sprawy. Sąd kreuje przekonanie o należnej wysokości kwoty kierując się szeregiem wytycznych. Są to jednak wskazania niewiążące, a jedynie instruujące, jakie okoliczności winny być brane pod uwagę przy ustalaniu ostatecznej kwoty należnego zadośćuczynienia. Kryteria ustalania wysokości zadośćuczynienia jasno zostały przedstawione Read more about Kryteria ustalania wysokości należnego zadośćuczynienia[…]

Mobbing a dyskryminacja i roszczenia z tym związane

Wiele słyszy się na temat mobbingu. Dobrze jest jednak wiedzieć kiedy rzeczywiście mamy z nim do czynienia, a kiedy jest to tylko subiektywne odczucie pracownika. Definicja mobbingu zawarta została w przepisie art. 943 kodeksu pracy. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, Read more about Mobbing a dyskryminacja i roszczenia z tym związane[…]

Czym jest umowa przedwstępna

Najczęściej z umową przedwstępną mamy do czynienia przy sprzedaży nieruchomości bądź innych rzeczy wartościowych. Warto zatem dowiedzieć się czym jest taka umowa i jakie zobowiązania za sobą pociąga. Umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej np. strony umowy, przedmiot Read more about Czym jest umowa przedwstępna[…]