Czyny współukarane na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymienia szereg przestępstw, które stanowić mogą kolejne etapy tej samej działalności przestępczej. Nie dziwi więc, że jest to obszar, na którym często rozważane jest przyjmowanie konstrukcji czynu współukaranego.     Rozważania zacząć należy od ustalenia, co to są czyny współukarane i jakie mają znaczenie dla oceny rozmiaru winy Read more about Czyny współukarane na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii[…]

Spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy ofierze wypadku

Warto przeanalizować kwestię tego, w jaki sposób należy ukształtować odpowiedzialność karną sprawcy, który najpierw powoduje wypadek drogowy (art. 177 KK), a następnie oddala się z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy rannej ofierze wypadku (art. 162 KK)?  W odpowiedzi na to pytanie, udzielanej przez judykaturę, widać, jak rzadko kiedy, wyraźną zmianę linii orzeczniczej na przestrzeni lat. Read more about Spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy ofierze wypadku[…]

Separacja faktyczna a zaspokajanie potrzeb rodziny

Często zdarza się tak, że pomiędzy małżonkami dochodzi do rozkładu pożycia, lecz brak jest w tym zakresie orzeczenia sądu. Prawnie małżeństwo trwa dalej, ale faktycznie pojawiają się coraz to nowe problemy, w tym kogo obciąża obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny. Sąd Najwyższy nie prezentuje jednolitego stanowiska w kwestii oceny wpływu powstania pomiędzy małżonkami separacji faktycznej na Read more about Separacja faktyczna a zaspokajanie potrzeb rodziny[…]

Pozew o alimenty

Zgodnie z treścią art. 128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Art. 133. k.r. i o. stanowi zaś, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba Read more about Pozew o alimenty[…]

Rozliczenia majątkowe między konkubentami

Instytucja dotycząca rozliczeń majątkowych pomiędzy osobami pozostającymi w konkubinacie budzi spore rozbieżności w orzecznictwie z uwagi na to, że nie jest ona uregulowana w przepisach. Konsekwencją tego jest poszukiwanie rozwiązań na tle uregulowanych już ustawowo instytucji tj. rozliczenia majątkowe na podstawie przepisów o zniesieniu współwłasności, bezpodstawnym wzbogaceniu, czy regulacji dotyczących spółki cywilnej. Przeważająca część orzecznictwa Read more about Rozliczenia majątkowe między konkubentami[…]

Płatność zbliżeniowa z użyciem skradzionej karty płatniczej

Sytuacja, w której sprawca zabiera cudzą kartę płatniczą, a następnie posługuję się nią, przynosi wiele rozbieżności w orzecznictwie sądów. Sprawca może za pomocą tej karty  wypłacać pieniądze z bankomatu, jak i dokonywać płatności za nabywane towary lub usługi, przy czym może wpisywać znany mu PIN albo płacić zbliżeniowo. O ile przełamywanie zabezpieczeń typu PIN celem Read more about Płatność zbliżeniowa z użyciem skradzionej karty płatniczej[…]

Jakie są możliwości ochrony przed bezprawnym pozbawieniem energii elektrycznej?

Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do niezakłóconego zamieszkiwania, prawo do codziennego funkcjonowania w godnych warunkach, możliwości utrzymania higieny, możliwości przygotowania posiłków. Zatem pozbawienie jednych z podstawowych mediów, jak woda i energia elektryczna, narusza te prawa w sposób oczywisty. Zgodnie z art. 6a ustęp 1 ustawy o ochronie praw lokatorów wynajmujący jest obowiązany do Read more about Jakie są możliwości ochrony przed bezprawnym pozbawieniem energii elektrycznej?[…]

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Zgodnie z przepisem art. 150 kodeksu karnego wykonawczego wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Read more about Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności[…]

Nieudany wyjazd na ferie- co dalej?

Świadczenie usług i organizowanie imprez turystycznych na podstawie umów konsumenckich zawiera w sobie odpowiedzialność organizatora, również w razie wyjazdu na ferie zimowe. Jaki jest zakres odpowiedzialności organizatora i jakie prawa nam przysługują? Pamiętajmy, że w sytuacji otrzymania przez klienta usługi o niskiej jakości lub zrealizowana jej tylko w części, klient ma prawo złożyć reklamację. Organizator Read more about Nieudany wyjazd na ferie- co dalej?[…]

Charakter prawny premii pracowniczej

Wynagrodzenie zasadnicze to podstawowe, ale nie jedyne prawo pracownika o charakterze majątkowym przysługującym mu od pracodawcy. Taki charakter ma m.in. premia pracownicza. Premia jest świadczeniem roszczeniowym, pracownik nabywa do niej prawo w przypadku spełnienia się warunków uprzednio określonych przez pracodawcę, najczęściej na podstawie obowiązującego regulaminu wynagradzania. Gdy pracownik spełni wszelkie przesłanki do przyznania mu premii, Read more about Charakter prawny premii pracowniczej[…]