AK PAŹDZIERSCY

KANCELARIE ADWOKACKIE

Odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia

Szereg spraw powierzonych do prowadzenia Kancelarii dotyczy zapłaty zadośćuczynienia za doznanie cierpienia i krzywdy, najczęściej w wyniku zdarzenia komunikacyjnego. Obok dochodzonej kwoty roszczenia głównego pojawia się również roszczenie dotyczące odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności dochodzonego zadośćuczynienia. Kwestią sporną w orzecznictwie jest natomiast data, od której odsetki takie winny być naliczane. Celem tego artykułu jest Read more about Odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia[…]

Rozliczenia majątkowe między konkubentami

Instytucja dotycząca rozliczeń majątkowych pomiędzy osobami pozostającymi w konkubinacie budzi spore rozbieżności w orzecznictwie z uwagi na to, że nie jest ona uregulowana w przepisach. Konsekwencją tego jest poszukiwanie rozwiązań na tle uregulowanych już ustawowo instytucji tj. rozliczenia majątkowe na podstawie przepisów o zniesieniu współwłasności, bezpodstawnym wzbogaceniu, czy regulacji dotyczących spółki cywilnej. Przeważająca część orzecznictwa Read more about Rozliczenia majątkowe między konkubentami[…]

Płatność zbliżeniowa z użyciem skradzionej karty płatniczej

Sytuacja, w której sprawca zabiera cudzą kartę płatniczą, a następnie posługuję się nią, przynosi wiele rozbieżności w orzecznictwie sądów. Sprawca może za pomocą tej karty  wypłacać pieniądze z bankomatu, jak i dokonywać płatności za nabywane towary lub usługi, przy czym może wpisywać znany mu PIN albo płacić zbliżeniowo. O ile przełamywanie zabezpieczeń typu PIN celem Read more about Płatność zbliżeniowa z użyciem skradzionej karty płatniczej[…]

Odliczenie kosztu operacji chirurgicznej w ramach ulgi rehabilitacyjnej

W orzecznictwie sądów administracyjnych konfrontują się dwa odmienne poglądy na temat dopuszczalności odliczenia od dochodu osoby fizycznej w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej kosztu operacji chirurgicznej. Rozbieżność ta opiera się na sporze co do traktowania operacji chirurgicznej jako zabiegu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o Read more about Odliczenie kosztu operacji chirurgicznej w ramach ulgi rehabilitacyjnej[…]

Tajemnica przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej

W orzecznictwie sądów administracyjnych zarysowały się dwa kierunki odnośnie rozumienia użytego w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej pojęcia tajemnica przedsiębiorcy. Zgodnie z pierwszym z nich pojęcie tajemnica przedsiębiorcy utożsamia się z pojęciem tajemnica przedsiębiorstwa, której definicję zawiera art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej Read more about Tajemnica przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej[…]

Dziesiąty tydzień ciąży, a jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

W orzecznictwie sądów administracyjnych nie wypracowano jednolitego stanowiska w zakresie oceny spełnienia wymogu pozostawania ciężarnej kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży jako warunek przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. w niektórych przypadkach tzw. becikowe jest jednakże do uzyskania również wtedy, gdy ciąża nie była badana przez ponad 10 tygodni. Read more about Dziesiąty tydzień ciąży, a jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka[…]

Władza rodzicielska a prawo do kontaktów

Zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców w dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu, bądź wpływa demoralizująco na dziecko. Stosownie do art. 111 § 1 KRO jednym z powodów pozbawienia władzy rodzicielskiej jest rażące zaniedbanie przez rodziców ich obowiązków względem dziecka. Dopuszczenie się przez rodzica rażącego, w rozumieniu Read more about Władza rodzicielska a prawo do kontaktów[…]

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych- RODO

Wychodząc naprzeciw stale rosnącemu zainteresowaniu klientów odnośnie procedury uruchamiania ochrony danych osobowych w ramach wchodzącej w życie nowej polityki odnośnie przetwarzania i archiwizowania tego typu dokumentacji, Kancelaria wprowadza nowy cykl artykułów dot. RODO. Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej przyjęły 24 maja 2016 roku nowe rozporządzenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. Firmy działające na terenie UE, Read more about Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych- RODO[…]

Nieregularne płacenie rat alimentacyjnych jako przestępstwo niealimentacji

Zaniechanie płacenia rat alimentacyjnych na rzecz pokrzywdzonego przez okres co najmniej 3 miesięcy w sytuacji, gdy sprawca miał możliwość spełniania świadczeń na rzecz osoby uprawnionej, należy uznać za wystarczające dla przypisania przestępstwa niealimentacji, bez względu na to, jak długo wywołany czynem sprawcy stan się utrzymuje. W rezultacie więc, jeśli sprawca przez kolejne co najmniej trzy Read more about Nieregularne płacenie rat alimentacyjnych jako przestępstwo niealimentacji[…]

Roszczenie regresowe wobec komitenta za szkodę poniesioną wskutek powierzenia do sprzedaży rzeczy z wadami

Komisant, tj. podmiot prowadzący komis, ma prawo dochodzenia roszczenia regresowego wobec komitenta za szkodę poniesioną wskutek powierzenia do sprzedaży rzeczy z wadami. Takie prawo aktualizuje się np. w sytuacji, gdy komitent w umowie komisu złożył oświadczenie, że samochód jest wolny od wad prawnych i nie jest poszukiwany przez Policję, a mimo to w późniejszym okresie Read more about Roszczenie regresowe wobec komitenta za szkodę poniesioną wskutek powierzenia do sprzedaży rzeczy z wadami[…]