wrzesień 16, 2017

Zakres Usług

1-39.jpg

Szanowni Państwo,

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię oferujemy następujące formy pomocy prawnej:

 • występowanie przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, trybunałami oraz organami administracji publicznej;
 • stałą obsługę prawną;
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych;
 • sporządzanie oznaczonych pism procesowych;
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów, w tym postępowanie przedsądowe;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych, zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika.;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów, uchwał, regulaminów, statutów oraz innych czynności prawnych;
 • rejestrowanie spółek;
 • udział w negocjacjach oraz mediacjach;
 • audyty z zakresu zgodności polityki bezpieczeństwa informacji firmy z RODO;

Prawo cywilne

 • sprawy z zakresu odpowiedzialności cywilnej (OC),
 • sprawy o zadośćuczynienie,
 • sprawy dot. naruszenia dóbr osobistych,
 • sprawy o zapłatę należności wynikającej z umowy,
 • sprawy o ustalenie istnienia określonej umowy,
 • sprawy o uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli,
 • sprawy o zwrot składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego kredytu hipotecznego,
 • sprawy o zwrot zawyżonych rat indeksowanego kredytu hipotecznego,
 • sprawy o zwrot składek na polisy inwestycyjne,
 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • sprawy dot. działu spadku.

Prawo karne

 • obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach: postępowania karnego, wraz z postępowaniem kasacyjnym
 • pomoc prawna po uprawomocnieniu się orzeczenia, m.in.: składanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wyrok łączny
 • reprezentowanie pokrzywdzonego: sporządzanie i składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zaskarżanie postanowień o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • reprezentowanie przed Sądem oskarżyciela posiłkowego

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód,
 • sprawy o separację,
 • sprawy dot. rozliczenia związków partnerskich,
 • sprawy dot. ustalenia pochodzenia dziecka,
 • sprawy dot. władzy rodzicielskiej,
 • sprawy dot. kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o alimenty,

Prawo pracy

 • analiza prawna wszelkich zagadnień pracowniczych,
 • negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych będących podstawą zatrudnienia np. z członkami władz spółek, kontraktów menadżerskich,
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji,
 • przygotowanie umów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,
 • pomoc i uczestnictwo w negocjacjach z pracownikami i związkami zawodowymi,
 • tworzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zarówno w ramach stosunków pracy jak i umów cywilnoprawnych będących podstawą zatrudnienia,
 • reprezentacja pracodawców i pracowników w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy, na wszystkich etapach postępowania m.in. w zakresie sporów o wynagrodzenie, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odprawy, odszkodowania i renty za szkodę na zdrowiu pracownika, w tym w związku z wypadkami przy pracy, jak również sporów związanych z naruszeniem dóbr osobistych pracowników, dyskryminacji oraz mobbingu,
 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych: emerytur, rent, zasiłków, spornych składek,
 • sprawy z KRUS

Prawo administracyjne

 • reprezentacja w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji państwowej i samorządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie pism procesowych i wniosków w toku postępowania administracyjnego przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi,
 • pomoc prawna w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, koncesji, zezwoleń itp.

Prawo gospodarcze

 • prowadzenie bieżącej korporacyjnej obsługi przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń,
 • obsługa w zakresie zakładania działalności gospodarczej, rejestracji spółek i innych podmiotów prawa handlowego,
 • wdrażanie i ocena ochrony danych osobowych w ramach RODO,
 • audyty z zakresu zgodności polityki bezpieczeństwa informacji firmy (RODO),
 • ocena ryzyka przetwarzania i archiwizacji danych osobowych (RODO),
 • tworzenie i analiza umów spółek i statutów,
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed organami prowadzącymi ewidencję działalności gospodarczej czy też sądami rejestrowymi,
 • przygotowanie i negocjowanie projektów umów oraz ugód,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wydawanie opinii prawnych w zakresie umów, celem ochrony interesów prawnych przedsięborców,
 • prowadzenie sądowych i pozasądowych czynności w celu egzekucji wierzytelności przedsiębiorców,
 • reprezentacja przedsiębiorców na każdym etapie postępowania sądowego w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach dotyczących ich działalności przed organami administracji i sądami administracyjnymi.