Pozew o rozwód

Rozwodu nie da się przeprowadzić bez sądu, nie wystarczy tu nawet zgodne oświadczenie małżonków, czy dyspensa od księdza.  Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Właściwość miejscowa sądu

Pozew o rozwód składa się w sądzie, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Dla rozpoznania spraw rozwodowych wyłącznie właściwy jest Sąd Okręgowy.

Określenie stron postępowania

Wnoszący pozew, tj. Powód musi wskazać swoje dane osobowe potrzebne sądowi do jego identyfikacji. Należy w tym miejscu podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

Uzasadnienie pozwu

W pozwie o rozwód należy przede wszystkim określić żądanie powoda, tj. określenie sposobu rozwiązania małżeństwa – przez rozwód bez orzekania o winie bądź o winie jednego (lub obojga) małżonków. Następnie w uzasadnieniu pozwu należy przywołać okoliczności faktyczne z których wynikałoby:
– w jakich okolicznościach strony się pozwały, jak wyglądał przebieg małżeństwa,
– czy pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego pożycia małżeńskiego (tj. ustania więzi emocjonalnej, duchowej i ekonomicznej),
– z jakiego powodu doszło do zerwania ww. więzi,
– czy którakolwiek ze stron doprowadziła swym zachowaniem do rozpadu małżeństwa,
– czy strony mają na utrzymaniu małoletnie dzieci.

Opłata od pozwu

Opłata od pozwu w sprawie o rozwód (tak samo jak w przypadku złożenia pozwu o separację) wynosi 600 zł. W przypadku, gdy zostanie orzeczony rozwód (lub separacja) na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie, wówczas po tym jak uprawomocni się wyrok, zostanie zwrócona połowa uiszczonej opłaty, czyli 300 zł. Sąd może zwolnić z całości bądź z części tych kosztów. W tym celu, do pozwu należy załączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które jest dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, tutaj.

Pozew o rozwód – wzór dostępny jest na naszej stronie, wystarczy przejść do strony zawierającej pliki do pobrania, bądź pobrać go bezpośrednio.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: