Pozew o alimenty

family-1466262_1920Zgodnie z treścią art. 128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Art. 133. k.r. i o. stanowi zaś, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Co natomiast w sytuacji, gdy zobowiązany rodzic nie wywiązuje się z tego obowiązku? Podstawową, choć nie jedyną drogą dochodzenia należności jest pozew o alimenty.

Właściwość miejscowa sądu

Zgodnie z ogólnymi zasadami właściwości miejscowej, pozew należy wytoczyć przed Sąd, w okręgu którego pozwany ma miejsce zamieszkania. Na podstawie szczególnej normy prawnej powództwo o roszczenia alimentacyjne można wytoczyć alternatywnie przed sąd właściwy dla osoby uprawnionej, tj. dla powoda. To ten sąd jest zazwyczaj wybierany przez składającego pozew, czemu z drugiej strony nie ma się co dziwić. Wybór sądu najbliższego miejscu zamieszkania uprawnionego pozwala na oszczędność czasu i kosztów dojazdu.

Przepis art. 16 Kodeksu postępowania cywilnego ustanawia domniemanie właściwości rzeczowej sądu rejonowego w każdej sprawie, chyba przepisy szczególne stanowią inaczej. Przepis art. 17 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi zaś, że do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000,00 zł. Jeżeli dochodzimy kwoty nieprzekraczającej 75.000,00 zł, właściwy będzie Sąd Rejonowy, jeśli zaś wartość przedmiotu sporu przekracza ta kwotę, to właściwy dla rozpoznania sprawy będzie Sąd Okręgowy.

Pozew o zadośćuczynienie jest sprawą z zakresu prawa cywilnego, dlatego też właściwym wydziałem dla tego typu pozwu będzie wydział cywilny.

Określenie stron postępowania

Wnoszący pozew, tj. Powód musi wskazać swoje dane osobowe potrzebne sądowi do jego identyfikacji. Należy w tym miejscu podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL. Jeżeli powód jest małoletni, to trzeba odnotować w pozwie, że będzie on w sprawie reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego – np. matkę. W pozwie należy wskazać również dane Pozwanego – jego imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zamieszkania.

Wskazanie kwoty dochodzonej pozwem

Należy wskazać wysokość dochodzonej od Pozwanego kwoty zadośćuczynienia. Kwotę wartości przedmiotu spory należy zaokrąglić w górę do pełnego złotego. Zazwyczaj sprawa sądowa o alimenty dotyczy ustalenia ich wysokości w przyszłości (tj. na czas nieoznaczony). Dlatego też zastosowanie znajdzie art. 22 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym w przypadku świadczeń powtarzających się (a takimi są alimenty) wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za okres sporny, nie dłużej jednak niż za rok. WPS obliczymy więc mnożąc wysokość alimentów przez dwanaście miesięcy. Należy podać kwotę alimentów przysługującą za cały rok. Jeżeli dochodzimy alimentów zaległych, to trzeba je wliczyć do wartości przedmiotu sporu w pełnej wysokości, bez zakreślania ich tylko do roku.

Kwestia określenia ile w danym przypadku należy się alimentów jest ciężka do określenia, albowiem ostatecznie przyznana przez Sąd kwota zależy  od ustalenia przez Sąd zarówno zdolności majątkowych stron, jak i wysokości ich wydatków. Niezbędna w tym zakresie jest ocena każdej sprawy w oparciu o doświadczenie i praktykę zawodową.

Opłata od pozwu

Jeśli powód domaga się ustalenia obowiązku alimentacyjnego lub podwyższenia alimentów, to jest zwolniony od kosztów sądowych. Oznacza, to że przy wnoszeniu pozwu nie ponosi żadnej opłaty. Jeśli natomiast powód domaga się obniżenia alimentów lub uchylenia obowiązku alimentacyjnego, to wówczas musi zapłacić opłatę sądową od pozwu. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu. Zgodnie z treścią ustawy z 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w opłata od pozwu w sprawach dotyczących zadośćuczynienia, stanowić będzie 5% wartości przedmiotu sporu.

Pozew o alimenty – wzór dostępny jest na naszej stronie, wystarczy przejść do strony zawierającej pliki do pobrania, bądź pobrać go bezpośrednio.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: