Pozew o zapłatę zadośćuczynienia

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia jest właściwą drogą dla rekompensaty poniesionej szkody niemajątkowej.

orthopedics-3536790_1920

Bardzo często w naszej praktyce spotykamy się z Klientami, którzy doznali szkody niemajątkowej. Czas zatem przybliżyć sytuację poszkodowanego, jak i możliwości dochodzenia swoich praw, w szczególności dochodzenia w drodze pozwu zapłaty zadośćuczynienia.

 

Warto najpierw określić, czym jest szkoda niemajątkowa. Prawo do wypłaty zadośćuczynienia mamy w przypadkach, gdy doszło do uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia lub inwalidztwa w wyniku czynu niedozwolonego. Roszczenie zadośćuczynienia może mieć swoje podłoże również w naruszeniu dóbr osobistych. Kodeks cywilny wskazuje, że takim i dobrami chronionymi są m.in. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, ale także prawo do życia w rodzinie czy do wychowania.

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia musi zawierać takie elementy jak wykazanie winy sprawcy, określenie szkody niemajątkowej oraz związek przyczynowy łączący krzywdę z zachowaniem sprawcy.

Właściwość miejscowa sądu

Zgodnie z ogólnymi zasadami właściwości miejscowej, pozew należy wytoczyć przed Sąd, w okręgu którego pozwany ma miejsce zamieszkania bądź swoją siedzibę. W sytuacji, gdy pozwanym jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe, dopuszczalne jest złożenie pozwu do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda, bądź właściwego dla miejsca zdarzenia. Przykładowo, gdy poszkodowany mieszka w Toruniu, wypadek miał miejsce w Gorzowie Wielkopolskim, a Ubezpieczyciel ma swoją siedzibę w Warszawie, to pozew może zostać złożony w Sądzie Rejonowym w Toruniu bądź w Gorzowie Wielkopolskim. Wybór w tym zakresie należy do poszkodowanego.

Właściwość rzeczowa sądu

Przepis art. 16 Kodeksu postępowania cywilnego ustanawia domniemanie właściwości rzeczowej sądu rejonowego w każdej sprawie, chyba przepisy szczególne stanowią inaczej. Przepis art. 17 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi zaś, że do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000,00 zł.Co to oznacza dla poszkodowanego?

Jeżeli dochodzimy kwoty nieprzekraczającej 75.000,00 zł, właściwy będzie Sąd Rejonowy, jeśli zaś wartość przedmiotu sporu przekracza ta kwotę, to właściwy dla rozpoznania sprawy będzie Sąd Okręgowy.

Pozew o zadośćuczynienie jest sprawą z zakresu prawa cywilnego, dlatego też właściwym wydziałem dla tego typu pozwu będzie wydział cywilny.

Określenie stron postępowania

Wnoszący pozew, tj. Powód musi wskazać swoje dane osobowe potrzebne sądowi do jego identyfikacji. Należy w tym miejscu podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL. W pozwie należy wskazać również dane Pozwanego – jego imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zamieszkania (siedzibę). Jeżeli pozwany jest przedsiębiorcą, to dobrze jest wskazać jego numer KRS.

Wskazanie kwoty dochodzonej pozwem

Należy wskazać wysokość dochodzonej od Pozwanego kwoty zadośćuczynienia. Kwotę wartości przedmiotu spory należy zaokrąglić w górę do pełnego złotego. Kwestia określenia ile w danym przypadku należy się nam zadośćuczynienia jest ciężka do określenia, albowiem ostatecznie przyznana przez Sąd kwota zależy głównie od uznania Sędziego. Niezbędna w tym zakresie jest ocena każdej sprawy w oparciu o doświadczenie i praktykę zawodową.

Opłata od pozwu

Zgodnie z treścią ustawy z 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wnosząc pozew do sądu należy uiścić stosowną opłatę. Opłata od pozwu w sprawach dotyczących zadośćuczynienia, stanowić będzie 5% wartości przedmiotu sporu.

Pozew o zadośćuczynienie – wzór dostępny jest na naszej stronie, wystarczy przejść do strony zawierającej pliki do pobrania, bądź pobrać go bezpośrednio.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: