Czym jest umowa przedwstępna

Najczęściej z umową przedwstępną mamy do czynienia przy sprzedaży nieruchomości bądź innych rzeczy wartościowych. Warto zatem dowiedzieć się czym jest taka umowa i jakie zobowiązania za sobą pociąga. Umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej np. strony umowy, przedmiot Read more about Czym jest umowa przedwstępna[…]

Wysokość świadczenia alimentacyjnego rodziców względem dziecka

Obowiązek alimentacyjny ciąży w mniejszym lub większym stopniu na każdym członku rodziny. W największym skrócie polega on na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Warto zaznaczyć, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Kluczowym dla ustalenia jaka wartość świadczonych alimentów stanowi odpowiednią Read more about Wysokość świadczenia alimentacyjnego rodziców względem dziecka[…]

Prawo do dozwolonej krytyki a przestępstwa zniesławienia (pomówienia) i zniewagi

  Prawo do ochrony dóbr osobistych, w tym prawa do dobrego mienia i zasłużonej renomy oraz czci, są przedmiotem ochrony zarówno konstytucjonalnej, jak i prawnokarnej. Zniesławienie (pomówienie) i znieważenie najczęściej pojawiają się w kontekście słownych utarczek pomiędzy osobami życia publicznego. Warto jest poznać różnice pomiędzy tymi typami przestępstw, zwłaszcza, że w życiu codziennym niejednokrotnie słów Read more about Prawo do dozwolonej krytyki a przestępstwa zniesławienia (pomówienia) i zniewagi[…]

Zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

  Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty rodziców z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji Read more about Zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem[…]

Komu i w jakiej wysokości przysługuje zachowek

Najbliższej rodzinie zmarłego należy się zachowek, jeżeli zostali pominięci w testamencie lub w darowiznach dokonanych przed śmiercią. Kwestia zachowku bardzo często pojawia się na salach sądowych, warto zatem przedstawić najważniejsze cechy instytucji prawnej, jaką jest zachowek. W największym skrócie, zachowek stanowi określony kwotowo ułamek wartość udziału spadkowego, który przypadłby spadkobiercy ustawowemu w przypadku dziedziczenia ustawowego, Read more about Komu i w jakiej wysokości przysługuje zachowek[…]

Prawo Rodzinne – uznanie ojcostwa

  Aktualnie (poza zmianą nazwy – dawniej uznanie dziecka) uproszczono znacznie instytucję uznania ojcostwa, bowiem w zmienionych przepisach mowa o tym, że aktu uznania dokonać może oświadczeniem woli złożonym przed podmiotem uprawnionym do odbioru takiego oświadczenia, co najmniej 16-letni ojciec dziecka przy potwierdzeniu jego ojcostwa oświadczeniem woli co najmniej 16-letniej matki tego dziecka. Oczywiście jest Read more about Prawo Rodzinne – uznanie ojcostwa[…]