Czyny współukarane na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymienia szereg przestępstw, które stanowić mogą kolejne etapy tej samej działalności przestępczej. Nie dziwi więc, że jest to obszar, na którym często rozważane jest przyjmowanie konstrukcji czynu współukaranego.     Rozważania zacząć należy od ustalenia, co to są czyny współukarane i jakie mają znaczenie dla oceny rozmiaru winy Read more about Czyny współukarane na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii[…]

Spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy ofierze wypadku

Warto przeanalizować kwestię tego, w jaki sposób należy ukształtować odpowiedzialność karną sprawcy, który najpierw powoduje wypadek drogowy (art. 177 KK), a następnie oddala się z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy rannej ofierze wypadku (art. 162 KK)?  W odpowiedzi na to pytanie, udzielanej przez judykaturę, widać, jak rzadko kiedy, wyraźną zmianę linii orzeczniczej na przestrzeni lat. Read more about Spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy ofierze wypadku[…]

Przestępstwo zabójstwa połączone z rozbojem

Zbrodnia zabójstwa to szczególnie dotkliwa dla porządku społecznego zbrodnia, która podlega tym większej penalizacji, gdy powiązana jest z rozbojem. Taki przypadek przewidziany został jako typ kwalifikowany zabójstwa w art. 148 § 2 KK, tj. gdy zabicie człowieka nastąpiło w związku z rozbojem. Na tle stosowania tego przepisu powstały jednak pewne wątpliwości, które potrafią znacznie rzutować Read more about Przestępstwo zabójstwa połączone z rozbojem[…]

Odpowiedzialność przy nieumyślnym przyczynieniu się do wypadku drogowego

Jak należy oceniać odpowiedzialność osoby, która nieumyślnie przyczyniła się do wypadku drogowego spowodowanego przez inną osobę, np. nakłoniła osobę nietrzeźwą do kierowania samochodem albo udostępniła jej swój samochód, nie mając zamiaru, by nietrzeźwy spowodował wypadek? Za podżeganie i pomocnictwo odpowiada się tylko z winy umyślnej (art. 18 § 2 i 3 KK), a więc w Read more about Odpowiedzialność przy nieumyślnym przyczynieniu się do wypadku drogowego[…]

Płatność zbliżeniowa z użyciem skradzionej karty płatniczej

Sytuacja, w której sprawca zabiera cudzą kartę płatniczą, a następnie posługuję się nią, przynosi wiele rozbieżności w orzecznictwie sądów. Sprawca może za pomocą tej karty  wypłacać pieniądze z bankomatu, jak i dokonywać płatności za nabywane towary lub usługi, przy czym może wpisywać znany mu PIN albo płacić zbliżeniowo. O ile przełamywanie zabezpieczeń typu PIN celem Read more about Płatność zbliżeniowa z użyciem skradzionej karty płatniczej[…]

Nieregularne płacenie rat alimentacyjnych jako przestępstwo niealimentacji

Zaniechanie płacenia rat alimentacyjnych na rzecz pokrzywdzonego przez okres co najmniej 3 miesięcy w sytuacji, gdy sprawca miał możliwość spełniania świadczeń na rzecz osoby uprawnionej, należy uznać za wystarczające dla przypisania przestępstwa niealimentacji, bez względu na to, jak długo wywołany czynem sprawcy stan się utrzymuje. W rezultacie więc, jeśli sprawca przez kolejne co najmniej trzy Read more about Nieregularne płacenie rat alimentacyjnych jako przestępstwo niealimentacji[…]

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Zgodnie z przepisem art. 150 kodeksu karnego wykonawczego wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Read more about Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności[…]

Przestępstwo znęcania się

Aktualnie obowiązujący kodeks karny stawia za przedmiot ochrony m.in. rodzinę. Najbardziej jaskrawym przykładem przestępstwem przeciwko rodzinie i opiece jest zachowanie wypełniające znamiona przestępstwa określonego w dyspozycji art. 207 § 1 k.k., tj. przestępstwo znęcania się. Przytoczony przepis wyraźnie wskazuje, że krzywdzenie członków rodziny jest przestępstwem i jak każde inne podlega karze. Każda osoba, która doznaje Read more about Przestępstwo znęcania się[…]

Czym jest stalking?

Przestępstwo tzw. stalkingu zostało uregulowane w przepisie art. 190a kodeksu karnego. Polega ono na uporczywym nękaniu innej osoby lub osoby jej najbliższej i wzbudzaniu u niej uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub na istotnym naruszeniu jej prywatności. Sprawca takiego czynu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega także ten, kto podszywając się Read more about Czym jest stalking?[…]

Odpowiedzialność za zwierzęta

Posiadanie domowego zwierzęcia to wielka radość dla wszystkich domowników zajmujących się pupilem. Przygarnięcie kota czy psa nieodzownie łączy się jednak z odpowiedzialnością za to, co nasz podopieczny zrobi.   Odpowiedzialność cywilnoprawna Istnieje ogólna zasada zgodnie z którą to właściciel odpowiada za zachowanie swojego zwierzęcia. Gdy ono wyrządzi szkodę czy to na mieniu, czy też na Read more about Odpowiedzialność za zwierzęta[…]