Czy ubezpieczyciel zwróci nam koszty leczenia prywatnego ?

Zgodnie z treścią art. 444 § 1 kodeksu cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Koszty wynikłe z uszkodzenia ciała albo wywołania rozstroju zdrowia to m.in.: koszty transportu poszkodowanego z miejsca zdarzenia do szpitala, koszty opieki lekarskiej, koszty opieki i pielęgnacji poszkodowanego, rehabilitacji (w tym Read more about Czy ubezpieczyciel zwróci nam koszty leczenia prywatnego ?[…]

Pozew o rozwód

Rozwodu nie da się przeprowadzić bez sądu, nie wystarczy tu nawet zgodne oświadczenie małżonków, czy dyspensa od księdza.  Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Właściwość miejscowa sądu Pozew o rozwód składa się w sądzie, w którego okręgu Read more about Pozew o rozwód[…]

Separacja faktyczna a zaspokajanie potrzeb rodziny

Często zdarza się tak, że pomiędzy małżonkami dochodzi do rozkładu pożycia, lecz brak jest w tym zakresie orzeczenia sądu. Prawnie małżeństwo trwa dalej, ale faktycznie pojawiają się coraz to nowe problemy, w tym kogo obciąża obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny. Sąd Najwyższy nie prezentuje jednolitego stanowiska w kwestii oceny wpływu powstania pomiędzy małżonkami separacji faktycznej na Read more about Separacja faktyczna a zaspokajanie potrzeb rodziny[…]

Pozew o alimenty

Zgodnie z treścią art. 128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Art. 133. k.r. i o. stanowi zaś, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba Read more about Pozew o alimenty[…]

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia jest właściwą drogą dla rekompensaty poniesionej szkody niemajątkowej. Bardzo często w naszej praktyce spotykamy się z Klientami, którzy doznali szkody niemajątkowej. Czas zatem przybliżyć sytuację poszkodowanego, jak i możliwości dochodzenia swoich praw, w szczególności dochodzenia w drodze pozwu zapłaty zadośćuczynienia.   Warto najpierw określić, czym jest szkoda niemajątkowa. Prawo do wypłaty Read more about Pozew o zapłatę zadośćuczynienia[…]

Odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia

Szereg spraw powierzonych do prowadzenia Kancelarii dotyczy zapłaty zadośćuczynienia za doznanie cierpienia i krzywdy, najczęściej w wyniku zdarzenia komunikacyjnego. Obok dochodzonej kwoty roszczenia głównego pojawia się również roszczenie dotyczące odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności dochodzonego zadośćuczynienia. Kwestią sporną w orzecznictwie jest natomiast data, od której odsetki takie winny być naliczane. Celem tego artykułu jest Read more about Odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia[…]

Rozliczenia majątkowe między konkubentami

Instytucja dotycząca rozliczeń majątkowych pomiędzy osobami pozostającymi w konkubinacie budzi spore rozbieżności w orzecznictwie z uwagi na to, że nie jest ona uregulowana w przepisach. Konsekwencją tego jest poszukiwanie rozwiązań na tle uregulowanych już ustawowo instytucji tj. rozliczenia majątkowe na podstawie przepisów o zniesieniu współwłasności, bezpodstawnym wzbogaceniu, czy regulacji dotyczących spółki cywilnej. Przeważająca część orzecznictwa Read more about Rozliczenia majątkowe między konkubentami[…]

Odliczenie kosztu operacji chirurgicznej w ramach ulgi rehabilitacyjnej

W orzecznictwie sądów administracyjnych konfrontują się dwa odmienne poglądy na temat dopuszczalności odliczenia od dochodu osoby fizycznej w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej kosztu operacji chirurgicznej. Rozbieżność ta opiera się na sporze co do traktowania operacji chirurgicznej jako zabiegu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o Read more about Odliczenie kosztu operacji chirurgicznej w ramach ulgi rehabilitacyjnej[…]

Tajemnica przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej

W orzecznictwie sądów administracyjnych zarysowały się dwa kierunki odnośnie rozumienia użytego w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej pojęcia tajemnica przedsiębiorcy. Zgodnie z pierwszym z nich pojęcie tajemnica przedsiębiorcy utożsamia się z pojęciem tajemnica przedsiębiorstwa, której definicję zawiera art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej Read more about Tajemnica przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej[…]

Roszczenie regresowe wobec komitenta za szkodę poniesioną wskutek powierzenia do sprzedaży rzeczy z wadami

Komisant, tj. podmiot prowadzący komis, ma prawo dochodzenia roszczenia regresowego wobec komitenta za szkodę poniesioną wskutek powierzenia do sprzedaży rzeczy z wadami. Takie prawo aktualizuje się np. w sytuacji, gdy komitent w umowie komisu złożył oświadczenie, że samochód jest wolny od wad prawnych i nie jest poszukiwany przez Policję, a mimo to w późniejszym okresie Read more about Roszczenie regresowe wobec komitenta za szkodę poniesioną wskutek powierzenia do sprzedaży rzeczy z wadami[…]